De kleasters fan Starum en Himmelum

Voorwerp: Stiennen fan kleasters

Auke Bule Merk 4 - Workum Plan je route

Auke Bult sil fertelle oer de kleasters fan Starum en Himmelum oan de hân fan dowestiennen, kleastermoppen en holle en bolle dakpannen.

1e etaazje fan Museum Warkums Erfskip yn it âlde waachgebou út 1650.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?