Ferhûzing, it túnhûs, merke, pake as supporter

Voorwerp: Koarte ferhalen

Kees Tholen Kerkbuurt 1 - Wergea Plan je route

Margje hat in rike omke yn Amerika en wol hiel graach de erfenis barre. Harm, har man kin der net foarwei en Margje hellet fanalles út om omke by harren thús te krijen. Alles giet op’e kop ferkeard.

Arend wurdt mei in ferlechje de doar útset en dat hat te krijen mei de mûzefokkerij fan syn soan.

Merke op it doarp kin frjemde gefolgen foar it ljocht bringe.

Pake is gek mei syn bernsbern en hat der ek in protte foar oer. It kin frjemd ôfrinne.

Ôfhinklik fan de fraach kin der mear ferteld wurde. It kin fansels ek minder.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?