It genot fan de weemoed

Voorwerp: It genot fan de weemoed

Hylke Speerstra Merk 4 - Workum Plan je route

“IT GENOT FAN DE WEEMOED’  is it ferhaal fan de Kanadeeske immigrant Thomas Ackermann (1926). Hy en de auteur moetsje inoar foar it earst  yn 2001 yn Calgary. Tusken de beide mannen ûntstiet in hechte freonskip. Ackermann blykt mei in ferskriklik geheim  út syn jeugd om te rinnen dat er allinne de auteur tabetrout.  As beide mannen respektyflik 91 en 81 jier binne, komme foar de fraach te stean: It ferhaal wrâldundich meitsje of net? Thomas Ackermann jout it antwurd:  “Dit ferhaal moat ferteld wurde, hoe  ferskriklik it ek is. It kin it ûnbegryplike befetlik meitsje, de wanhope in plak jaan. En wa wit biedt it wat treast oan lotgenoaten..

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?