It ferhaal fan Omke Bram

Voorwerp: It boekje fan Omke Bram

Gudula van Beem Keatsebaen 1 - Wommels Plan je route

Bram van Beem waard berne op 23 septimber 1919 te Itens.
Op 1 maaie 2002 ferstoar hy yn Ljouwert.
Syn libben is in ferhaal, in wichtig ferhaal foar ús, oer ús en fan ús.
Oer tankberens en tsjinje as antwurd op egoïsme en ego.
En hoe’t hy dat yn july 1945 al opskreau en syn libben dêrnei libbe.
Hy wie myn omke en myn foarbyld.
Yn it gemeentehûs te Wommels dêr’t er op sneon 25 maart 1944 oppakt waard, fertel ik dizze jûn syn ferhaal.
Want salang as immens ferhaal ferteld wurdt, libbest noch.

Graag vertel ik drie maal dit bijzondere verhaal, om 19.00, 19.45 en 20.30 uur. De gemeente SWF is enthousiast over dit verhaal en opent speciaal voor de openingsavond van LF2018, nog eenmaal het voormalige gemeentehuis van Littenseradiel. Plek is de ontvangsthal, er is plaats voor ongeveer 30 luisteraars.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?