fjouwer fertellers fertelle…..

Voorwerp: In Brêge

Hille Faber Súd 13 - Workum Plan je route

 

Fjouwer minsken fertelle elts in ferhaal

Jetske Miedema fertelt oer de deiboeken fan har mem.Jan Pieter Dijkstra lêst in eigen ferhaal foar oer in foalle. (Ulco)
Johan Bouwhuis fertelt it ferhaal oer it Fleanend Skip fan Warkum fan Ype Poortenga
Hille Faber fertelt in takomstich mearke oer in brêge.

Ferhalen wurde ôfwiksele mei in liet fan Berber v/d Geest en in liet fan it ferneamde kabaretselskip fan Roel Bergsma.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?