Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Voorwerp: Ik bin in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Pyter Jurjensstrjitte 17 - Stiens Plan je route

Ik fertel trije ferskillende ferhalen
– De kromme skiednis fan de Dokkumer Trekfeart en It Jaachpaad om 19:00 uur
– Bynammen, sklenammen, spotnammen en leedooansizzers om 20:00 uur
– Smoute mytyske ferhalen út it noarder trimdiel om 21:00 uur

Ik fertel de ferhalen yn Cultureel Centrum De Skalm

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?