Hat heit wolris ferstân sjoen? In boekje mei 80 verhalen fan Etie Pasma!

Voorwerp: Hat heit wolris ferstân sjoen?

Etie Pasma Skoallestrjitte 9 - Hijum Plan je route

Wat wol ik fertelle?

Ik wol jim graach foarlêze út myn boekje “Hat heit wolris ferstân sjoen?”
Dêryn steane 80 bysûndere ferhalen oer gewoane minsken út Hijum en omstreken, dy ‘t allegearre wier bard binne!
Om 19.00 oere lês ik 15 menúten, dan efkes skoft en om 19.30 oere lês ik wer 15 menúten en sa troch oant 22.00 oere.

Graach oant sjen yn ‘de Kampioen’ te Hijum

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?