Humor oan de Burgumer Achterwei

Voorwerp: Ferhalen

Klaas R. Henstra Schoolstraat 3 - Burgum Plan je route

Plak: Boppeseal ’t Roodhert, Skoallestritte Burgum
Oanfang: 20.30 ûre
Yntree: Om ‘e nocht

Aldere en âld-Burgumers kin je herkenne oan it brûken fan eardere strjitnammen. Bygelyks ’t Krolsloantsje (Westersingel), de Lykwei (Kerklaan) en de Achterwei (Menno van Coehoornwei).
De Achterwei wie foar 1970 in earmoedige buurt. Mar der wenne in prachtich slach minsken mei de meast moaie ferhalen. Dy ferhalen sille op dizze jûn oer it fuotljocht brocht wurde.
Fansels is der ek romte foar ferhalen fan besikers.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?