FC Nostalgia

Voorwerp: FC Nostalgia

Museum it Tsiispakhûs Ald Hiem 2 - Wommels Plan je route

Lytse Littenser ferhalen  út myn jierren dy’t bepale.

FC Nostalgia. Easterlittens, Littens. In doarp yn ‘e greidhoeke, dêr’t myn widze stie, dêr’t ik fan hâld, mar noait wer wenje sil
Ik ryd der gauris trochhinne. Samar. Doelleas. In doelleas blokje om. Ien kear yn ‘e twa , trye jier nei it merkematinee op ‘e earste of twadde tongersdeitemiddei yn september en mei de krystdagen trou winterhurde plantsjes by it grêf fan de heit en de mem. Sadwaande in nostalgys blokje om. Mar tagelyk en likegoed binne it lytse Littenser ferhalen út myn jierren, dy’t bepale . FC Nostalgia.

Verteller: Romke Toering

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?