De skriuwer foar it doarpsbelang

Voorwerp: De skriuwer foar it doarpsbelang

Inne Bilker Medwerterwei 2-4 - Holwerd Plan je route

In jonge, begjinnend skriuwer wurd ôfbrutsen op in doarpsbelanggearkomst. 3 a 4 akteurs bringe it ferhaal op in djipdramatyske wize.

Us lokaasje hat per kear plak foar 45 besikers. Men kin tuskentiids kofje, tee en sûkelarjemolke keapje foar 50 sint. Minsken dy’t mei de auto komme kinne dy parkeare binnen de beboude kom fan Holwert, 100 meter fanôf de lokaasje. ( Haniastrjitte en Ljouwerterdyk)

1e kear op om 19.00-19.30
2e kear om 19.45-20.15
3e kear om 20.30-21.00
4e kear om 21.15-21.45

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?