Coulonhûsferhalen: wittenskippers oan it wurd

Voorwerp: Verschillende voorwerpen

Fryske Akademy Doelestraat 8 - Leeuwarden Plan je route

De Fryske Akademy is op ’e jûn fan 2018ferhalen in bytsje in frjemde ein yn ’t bit: wy binne gjin museum mei in kolleksje fan objekten, en ús gebouwen binne selden iepen foar it grutte publyk. Oan ’e oare kant hawwe wy wol in soad ferhalen: oer it Frysk, oer de Fryske skiednis, oer meartaligens.

Op 26 jannewaris fertelle tusken 19.00 en 21.00 oere ferskate wittenskippers op persoanlike en tagonklike wize oer wat harren dwaande hâldt, en wêrom’t sy dat sa wichtich fine.

Trije ferskillende ferhalen dy’t oanslutend rûlearje tusken 19:00 en 21:00 oere.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00
2018verhalen

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?