Bidlersstien op é Slachte

Voorwerp: Bidlersstien of Ald Soldaat

Museum it Tsiispakhûs Ald Hiem 2 - Wommels Plan je route

Yn de berm fan de Slachtedyk stiet in frjemdsoartige stiennen peal, de Bidlersstien of Ald soldaat. Neffens oerlevering moat yn in skier ferline in swalker en bidler ûnder dy stien begroeven wêze.  De peal eaget âld troch it jiertal 1707, hy hinget út it lead, is ferware en op plakken mei mos begroeid. Dat is lykwols skyn.  Hoesa? Durk Hibma fan Kûbaard fertelt it hiele ferhaal

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?