Filter op:

Het Frysk Kostuum uit 1860

Baukje Oostra-van der Meulen Feinsum

Zoek en gij zult vinden

't Kiekhuus Wolvega

Nij Beets verhalen dorp

Openluchtmuseum It Damhûs Nij Beets

Familiekast

Matsje Wijtsma Rinsumageest

De grote griffioenroof

Josephina Bakker Wolvega

fjouwer fertellers fertelle…..

Hille Faber Workum

Snie, stoarm en kjelt in ’79

Fokke de Boer Leeuwarden

De State in avondsfeer: vrijwilligers vertellen

Dekema State Jelsum

Volmaakte imperfectie

Museum Drachten Drachten

Rariteiten in mijn wekkerverzameling

Klaas Snijder Leeuwarden

It ferhaal fan Allingawier

Het Friese Museumdorp Allingawier

It jonkje mei de tomahawk

Sybren van der Velde De Rottevalle

Hat heit wolris ferstân sjoen? In boekje mei 80 verhalen fan Etie Pasma!

Etie Pasma Hijum

Verhalen uit de ijstijd

Het IJstijdenmuseum Buitenpost

Bijzondere verhalen over het schrijverschap, de liefde en meer!

Atsje de Vries Dokkum

Verhalen uit de mienskip

Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek Witmarsum

Myn ontdekkingstocht deur ’t Billând (100-1505)

Sytse Keizer Oude Bildtzijl

Een tegel met een duister verleden

Museum Klooster Claercamp Rinsumageest

Welkom in Museum Houtstad IJlst!

Houtstad IJlst IJlst

De Japanse nachtegaal

Sietske Ypenga-keulen Easterein

Opening activiteit Woudagemaal

Fred Veenstra Lemmer

Rondleiding Schatten van het Stadhuis en 2018 / Treasures of the City Hall and 2018 Tour

Stadhuis Leeuwarden Leeuwarden

Klompen yn it earmhûs

Klompen Museum Noardburgum

De man mei de gouden skonk.

Tjalling Janssen van (Boerderijrecreatie.nl) Delfstrahuizen

Herinneringen aan mijn vader aan boord

Mieke Bouwens Gytsjerk

Kroech ferhalen

Ronald van der Molen Drachten

Stro

Luciënne Ooijman Leeuwarden

Historie autocross van Friesland tot in heel Europa

Hendrik van der Veen Noardburgum

De Friese militair vertelt

Theo van der Zanden Joure

Verhalen van Dr88888888

Museum Drachten Drachten

Sint Michael, schutspatroon van Harlingen

Hannemahuis Harlingen

Coulonhûsferhalen: wittenskippers oan it wurd

Fryske Akademy Leeuwarden

De rike en de earme man

J. De GRAAF Sneek

Avond van de Vriendschap (meerdere verhalen en vertellers)

Simon Vuyk Vuyk en CO Harlingen

Foppes geheim

Marianne Fortuin Leeuwarden

Humor oan de Burgumer Achterwei

Klaas R. Henstra Burgum

Voorproefje Hidde Dirks Kat jaar 2018 Ameland

Natuurcentrum Ameland Nes

Een schaatsmuts uit de winkel van Reinier Paping

Willem Feijten Easterein

It genot fan de weemoed

Hylke Speerstra Workum

Wonen in de stad tussen de stenen maar dol op groen?

Tieneke Clevering Leeuwarden

In vrijheid grootgebracht

Manny de Haan Drachten

Ik stond er bij en keek er naar

Harry Stinis Leeuwarden

Wereldsproken

Jaap Hammer Leeuwarden

Twee verhalen, twee werelden

Fries Verzetsmuseum Leeuwarden

Over witjes, roefjes, doodsbaren en zeemanssouvenirs…

Fries Scheepvaart Museum Sneek

De ûngetiid yn It Lege Midden

Ultsje Hosper Ureterp

FC Nostalgia

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Ûnderweis

Johan Anema Franeker

Het boek Guilt Edged en een Singer sportwagen

Het Andere Museum Leeuwarden

Verhalen zonder vitrines

De Schierstins Feanwâlden

FISKERIJ – Oerlibje yn wiete wetterwrâld fan Alde Feanen

It Earmhûs Museum Warten Warten

Ruurd Wiersma komt tot leven

Ruurd Wiersma Hus Burdaard

Over walvissen en over-winteringen, historische speurtocht walvisvaart

Ingrid Biesheuvel Hollum

The God of Sun is always with me

Sargon Riadh Leeuwarden

Onze Pier in Rome

Pier Pander Museum Leeuwarden

Fryslân hjoed en juster

Gerben Rypma Stichting Blauwhuis

it Bûthúsbankje

Akkrumer verhalen vertellers van jong tot oud Akkrum

De wondere onderwaterwereld van het Duikmuseum Lemmer

Duikmuseum Lemmer Lemmer

Verhalen op eigen wijze gebracht door 10 vrijwilligers.

Museum Opsterlân Gorredijk

Terug naar 17e eeuws Spitsbergen, door de lens van een camera

Danielle Celie Hollum

Ferhalen en muzyk yn tsjerke

Reina Rodina Tietjerk

Vier warme winterverhalen uit Waadhoeke

Theater de Koornbeurs Franeker

Hoe een parachute uit de tweede wereldoorlog een doopjurkje werd

Het Andere Museum Leeuwarden

Wederopstanding van H.D. Kat, de geboorte van een inspirerend project

Dolph Kessler Hollum

het spook van Firdgum

Yeb Hettingamuseum Firdgum

Bidlersstien op é Slachte

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Een kijkje achter de schermen

Openluchtmuseum De Spitkeet Harkema

Bewonder het Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

Een koffer vol vergeten herinneringen

Sytske Wille-Engelsma Heerenveen

Schippers en schaatsen

Elfstedenhal Leeuwarden

Mijn kano uit Colombia

Steven Sterk Tjalleberd

Redactiemusea van de LC: het IMSGBM en de Verenigd Europa Collectie

Leeuwarder Courant Leeuwarden

GLAS
——
Mystiek
Verbindingen
Een Aanraking in de natuur

RIATITIA SPAANSTRA Hijlaard

Het geheim van de Hannekemaaiers

Modelspoor Museum Sneek

Hemel & Hel, parabel van de lange lepels

Janou Sipsma Nijeberkoop

Duivelsdag op Groenland, een spannend avontuur

Janke Poortinga Hollum

warme winteravond vertellingen over onze wonderbaarlijke aarde

Mineralogisch Museum Grou

De belevenis van het openbaar vervoer”

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule

Het verloren huwelijk van Eduard en Bea

Nynke Koster en Sijtse Keekstra Leeuwarden

Het is een wonder, een “nieuw” hart.

Reny Boersma Bolsward

De dromen van een honderdjarige

Museum Hindeloopen Hindeloopen

Ferhûzing, it túnhûs, merke, pake as supporter

Kees Tholen Wergea

Iene miene mutte tien pond grutter

Museum De Grutterswinkel Leeuwarden

’t Behouden Waard

Museum 't Behouden Huys West-Terschelling

Een beetje vreemd maar toch anders

Oudheidkamer Wolvega Wolvega

Verhalen over bijen en vissen

Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden

Drie fascinerende verhalen en open huis op Kornwerderzand

Kazematten Museum Kornwerderzand

Barnum en Bailey en De schutting

Margreet Egberts Leeuwarden

Shelama

Baudina Dooper Sneek

Op redens oer

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Het prachtige Epemastate in Ysbrechtum

Epemastate Ysbrechtum

De klok moat werom

Ad Vromans Gorredijk

‘Het harmonium van mijn Beppe’

Tjeerd Van der Meer Leeuwarden

Verscheurd Verleden

Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Reisplanetarium

Henk Nieuwenhuis Franeker

Mijn fiets/kampeerreis naar Rome

Sjoerd Oostra Feinsum

Trouwen over de puthaak!

Openluchtmuseum De Sûkerei Damwâld

De verloren identiteit van Fryslan

Eddie Oppedijk Makkum

it thé-húske fan frou Banga en de rjeameleppel

Jeanette Westra en Frâns Visser Franeker

Het bijzondere leven van Jan en Jel Sytema op ‘De Poep’ ( De Jonge Jan )

Harm de Vlas Earnewald

Herre

Elske De Wall Leeuwarden

Jaap (93) en de proppesjitter

Het vlasmuseum Ee

De kam en het kleine meisje in de kerk

Wietske Lycklama à Nijeholt Langezwaag

“Ús mem – in libben.”

Peter Visser Nieuwehorne

INTERACTIEF
Waar jou levenspad een nieuwe weg inslaat als gevolg van een keuze van een ander
INTERACTIEF

Harry van der Velde Houtigehage

Douwe Egberts bedenkt een spaarsysteem en andere verhalen over de Jouster industrie

Museum Joure Joure

Dopers kwartetten

Tori Kelly Leeuwarden

“De rode dorpen”, “het rode gevoel” en “de rode trots”

Museum 't Wâldhuske Houtigehage

Beleef het Verhaal van Heerenveen

Heerenveen Museum Heerenveen

de Tigchelaars van Kimswerd e.o

Jos Tichelaar Kimswerd

Een doopsgezinde schoolmeester en een gestrande walvisvaarder

Sibrand Martens Hollum

De Skoalle fan Eastermar

Sieta Tolsma Eastermar

Verhalen van en over Jopie!

Jopie Huisman Museum Workum

it Bûthúsbankje

Akkrumers van jong tot oud Akkrum

Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Stiens

Wonderdokters en duivelbanners

Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost

Schrijven naar (t)huis

Het Schoolplatenmuseum Deinum Deinum

Berucht kruispunt in Wolvega

Christine Mulder Wolvega

Verhalen in en uit het ‘Hert fan Fryslân’

Museum Hert fan Fryslân Grou

Liwwadden in de jaren 60 en 70 (Beter langharig…)

Piet van der Wal Leeuwarden

Moord in Jannum

Kerkmuseum Jannum Jannum

Oan’t de oare kear!

Leny Dijkstra-de Vries Noardburgum

Het ware verhaal van Marijke Meu

Bearn Bilker Kollum

De goochelkist van mijn vader

Ritsko van Vliet Leeuwarden

Een vierkant verhaal

Museum Belvedere Oranjewoud

Op de koffie bij Van Balen

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker

’t Bildt, dat klaine plakky grônd

Aerden Plaats Oude Bildtzijl

Mijn allereerste prijs

Studio 44 Dokkum

De vleesgeworden Doortje Ponne, een verre achternicht vertelt.

Jeanet de Jong Hollum

Het verhaal van Titus Brandsma

Titus Brandsma Museum Bolsward

De geschiedenis van Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden

Jan en Jel en ‘de Poep’.

Skûtsjemuseum Earnewald

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20×18 in 2018

Henk Dillerop Leeuwarden

Mei tûzen fryske jongelju nei Praha

Museum it Tsiispakhûs Wommels

De skriuwer foar it doarpsbelang

Inne Bilker Holwerd

Ferhaletocht deur St.-Anne

Bildts Aigene Sint Annaparochie

Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Gjalt de Jong en Schelte Meinsma Leeuwarden

Oer stjerren, krûsen en tjerke

Museum Volkssterrenwacht Burgum Burgum

Wytse en ik

Coby Kruis Heeg

Freule van Swinderen en Frau Gaaikema

Bezoekerscentrum Mar en Klif   Oudemirdum

De overtocht van de sterke Yerke

Natuurmuseum CNL West-Terschelling

Het Sint Odulphus Klooster en Kontraleafde

Warkums Erfskip Workum

Boekje Bus fol Ferhalen

Johannes Kramer en Anne Hettinga Leeuwarden

Westergeest en de natuur

Renze de Jager Westergeest

Harlingen: Bakermat van Fries Aardewerk

Rikus Oswald Harlingen

Het verhaal achter de dingen

Het Trompshuys Oost-Vlieland

Een bijzonder drankje

Boomsma Beerenburg Museum Leeuwarden

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed Leeuwarden

Lemsters en Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal: “Us Stoomgemaal”  

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer

De erfenis

Manon Borst Franeker

Het gekleurde verhaal van de stoker en de machinist

Modelspoor Museum Sneek

Kajuitpraat

Meijer Motoren Museum St Jacobiparochie

Hoe de vrouw haar schoonmoeder wilde vergiftigen en andere verhalen

Sjoerdje Bourgonje Leeuwarden

Het bakje van Beitske

Aly van der Mark Leeuwarden

Zeilen

Marian Woestenburg Oost-Vlieland

De muts, een moeder vertelt over haar zoon die op walvisvangst gaat

Aukje van Dijk Hollum

De stadsvertellers van Dokkum

Museum Dokkum Dokkum

Het vergaan van een loodsschoener, een dramatisch ongeluk boven de eilanden

Jacob Kieiwied Hollum

Van een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken in Wijnaldum

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Wijnaldum

Het verhaal achter de schaats

Het Schaatsmuseum Hindeloopen

Pearelstje fan Fryslan Sudwest een lied over Piaam

Antoinette Groeneveld-Dijkstra Piaam

Het kwade wiif fan Hylpen

Marijke Griek Hindeloopen

Tony “Indian” Leenes vertelt

Indian Motorcycle museum Lemmer

Griekse mythologie in Fochteloo

Centrum voor Prentkunst stichting Nobilis Fochteloo

Hoe een klein bruin mannetje burgemeester in Fryslân werd

Tjeerd van der Zwan Heerenveen

Ja, ik wil

Sjoeke van Wessel van der Giesen Jelsum

Zuid-Koreaanse hoofdprijs in Art-Hotel Oosterwolde

Hanneke van Kammen Oosterwolde

Ik kan niet zingen.

Joke Schilling IJlst

Muziek en verschillende verhalen van de Alpefries. Verzoeknummers.

Rob Faltin du Jardin Leeuwarden

Hidde Kat, een walvisvaarder op de koopvaardij

Marjan Procee Hollum

Dokkie; het monster van het Spoordok…..

John Ebink Sneek

“Opnieuw geboren worden” verhaal over de indrukwekkende renaissance doksaal van Easterein

André Christiaan Vink Easterein

Uniastate – Bears

Uniastate Bears Bears

sterke ferhalen en kroechferhalen út Marrum

Herberg Godot Marrum

Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Poptaslot Heringastate Marsum

Wereldverhalen

Siepie Blom Drachten

Van oud zilver tot oud papier

Peter Schoen Heerenveen

Ronja

Antsje van der Zee Leeuwarden

De kleasters fan Starum en Himmelum

Auke Bule Workum

“schippers en schaatsers”

Age Veldboom Earnewald

Op de stoel van mijn vader

Joop Mulder Bolsward

Verhalen over de wonderbaarlijke kanten van het mens zijn.

Loeklouise Looman Steggerda

Dierennamen die gebruikt worden in een molen

Korenmolen De Hoop Sumar

Marijke Jansz van der Zee

Carolyt Koops Leeuwarden

Ameland en de walvisvaart: van Hidde Dirks Kat tot de allerlaatste walvisvaarder.

Museum Sorgdrager Hollum

Kantje Boord

Geert Postma Westergeest

Was Hidde Kat maar thuisgebleven…

Johan Krol Hollum

Op de vlucht

Het Schuilkerkje Pingjum

Zal zij ‘ja’ zeggen????

Hannemahuis Harlingen

Verhaal uit de Edda: De dood van Balder

Watze van Dijk Easterein

Het koningsduo land en water

Jos van Langen Leeuwarden

Het paaltje van Oosterlittens

Pieter Hoekstra Leeuwarden

Het Kollumer Oproer

Het Kollumer Museum “Mr. Andreae” Kollum

De Fryske hynders fan “Stoeterij Bosksicht”

Sjoerd Meekma Rijs

Over neonletters en talenrijkdom

Tim Etchells + Team Lân fan taal Leeuwarden

De toekomst heeft een staartje

Frieda Hiemstra Westergeest

Hoe Iepen Mienskip de wereld verovert!

Esmeralda De Vries Leeuwarden

Sssstt…! Hjir flústeret de tiid

Tresoar Schatkamer Leeuwarden

Moord op de Goddeloze Singel?

Wiebe Pietersma Leeuwarden

It ferhaal fan de kleuren

Ruurd Walinga Leeuwarden

Van klein tot wereldbedrijf C&A

Modelspoor Museum Sneek

Het Huis met de Geesten

Willem Jongsma Twijzel

De rijksrietvlecht school

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

Ald moleark.

Simon Jellema IJlst

Beurtvaart: tussen barometer en brugopening

Museumhaven Leeuwarden Leeuwarden

De rode koffer

Minke Stoer Leeuwarden

Fries Museum, geopend voor iedereen

Fries Museum Leeuwarden

Earste besite museum

Durk Durksz Joure

Verhalen op de molen

Cooperatie Kattinga Makkinga

De stille strijd van Mesereth (in Ethiopië)

japke de kraker- van abbema Leeuwarden

Het geheim van de zilveren munt

Museum De Korenaar Sexbierum

In gewoane kompetysjejûn

Biljertferiening It Blauwe Krytsje Alde Leie

Mediagekte Elfstedentocht 1997

Marlise Vroom Leeuwarden

De avond van 2018 verhalen

Bibliotheek Drachten Drachten

Douwe Kootstra vertelt in Bibliotheek Buitenpost

Atsje de Vries Buitenpost

Eekschillen en Lysterfangen

Bezoekerscentrum Mar en Klif Sabine Boode Oudemirdum

Bijzondere verhalen van de Sneker Waterpoort

Fries Scheepsvaart Museum Sneek

Bandoeng – Leeuwarden

Magriet Kemper en Froukje Reitsema Leeuwarden

Fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk

De Afûk Leeuwarden

De orginele James Bond

Jan-Kees Geersing Leeuwarden

12 verhalen verbeeldt in 12 schilderijen en 12 kop en schotels

Jan Koopmans Leeuwarden

It ferhaal fan Omke Bram

Gudula van Beem Wommels

Mamushka Varenka en Schoenen gaan op pad…

Peter Lems Leeuwarden

Het geheim van Talma

Gemeentemuseum Hannemahuis Harlingen

Eend en de Ooievaar

Xavière Kolk Leeuwarden

Walvissen, walvisvaart en alles wat Ameland daarmee verbindt. Een reeks bijzondere vertellingen……….

Irma Marinus Hollum