Filter op:

De Japanse nachtegaal

Sietske Ypenga-keulen Easterein

Het geheim van de Hannekemaaiers

Modelspoor Museum Sneek

Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Gjalt de Jong en Schelte Meinsma Leeuwarden

GLAS
——
Mystiek
Verbindingen
Een Aanraking in de natuur

RIATITIA SPAANSTRA Hijlaard

The God of Sun is always with me

Sargon Riadh Leeuwarden

Kantje Boord

Geert Postma Westergeest

Onze Pier in Rome

Pier Pander Museum Leeuwarden

It ferhaal fan Allingawier

Het Friese Museumdorp Allingawier

it thé-húske fan frou Banga en de rjeameleppel

Jeanette Westra en Frâns Visser Franeker

Het geheim van de zilveren munt

Museum De Korenaar Sexbierum

De kam en het kleine meisje in de kerk

Wietske Lycklama à Nijeholt Langezwaag

Duivelsdag op Groenland, een spannend avontuur

Janke Poortinga Hollum

De goochelkist van mijn vader

Ritsko van Vliet Leeuwarden

Hoe een klein bruin mannetje burgemeester in Fryslân werd

Tjeerd van der Zwan Heerenveen

Moord op de Goddeloze Singel?

Wiebe Pietersma Leeuwarden

Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Poptaslot Heringastate Marsum

FISKERIJ – Oerlibje yn wiete wetterwrâld fan Alde Feanen

It Earmhûs Museum Warten Warten

Verhalen in en uit het ‘Hert fan Fryslân’

Museum Hert fan Fryslân Grou

In vrijheid grootgebracht

Manny de Haan Drachten

Rondleiding Schatten van het Stadhuis en 2018 / Treasures of the City Hall and 2018 Tour

Stadhuis Leeuwarden Leeuwarden

Het ware verhaal van Marijke Meu

Bearn Bilker Kollum

INTERACTIEF
Waar jou levenspad een nieuwe weg inslaat als gevolg van een keuze van een ander
INTERACTIEF

Harry van der Velde Houtigehage

Een tegel met een duister verleden

Museum Klooster Claercamp Rinsumageest

Zoek en gij zult vinden

't Kiekhuus Wolvega

Klompen yn it earmhûs

Klompen Museum Noardburgum

Ruurd Wiersma komt tot leven

Ruurd Wiersma Hus Burdaard

Freule van Swinderen en Frau Gaaikema

Bezoekerscentrum Mar en Klif   Oudemirdum

12 verhalen verbeeldt in 12 schilderijen en 12 kop en schotels

Jan Koopmans Leeuwarden

De avond van 2018 verhalen

Bibliotheek Drachten Drachten

Op de koffie bij Van Balen

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker

Avond van de Vriendschap (meerdere verhalen en vertellers)

Simon Vuyk Vuyk en CO Harlingen

Reisplanetarium

Henk Nieuwenhuis Franeker

Kajuitpraat

Meijer Motoren Museum St Jacobiparochie

De man mei de gouden skonk.

Tjalling Janssen van (Boerderijrecreatie.nl) Delfstrahuizen

Oer stjerren, krûsen en tjerke

Museum Volkssterrenwacht Burgum Burgum

fjouwer fertellers fertelle…..

Hille Faber Workum

Verhalen van en over Jopie!

Jopie Huisman Museum Workum

Verhalen van Dr88888888

Museum Drachten Drachten

Dokkie; het monster van het Spoordok…..

John Ebink Sneek

Verhaal uit de Edda: De dood van Balder

Watze van Dijk Easterein

Trouwen over de puthaak!

Openluchtmuseum De Sûkerei Damwâld

De muts, een moeder vertelt over haar zoon die op walvisvangst gaat

Aukje van Dijk Hollum

Over walvissen en over-winteringen, historische speurtocht walvisvaart

Ingrid Biesheuvel Hollum

Nij Beets verhalen dorp

Openluchtmuseum It Damhûs Nij Beets

Een doopsgezinde schoolmeester en een gestrande walvisvaarder

Sibrand Martens Hollum

De geschiedenis van Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden

Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Stiens

Ferhûzing, it túnhûs, merke, pake as supporter

Kees Tholen Wergea

It genot fan de weemoed

Hylke Speerstra Workum

Ik stond er bij en keek er naar

Harry Stinis Leeuwarden

warme winteravond vertellingen over onze wonderbaarlijke aarde

Mineralogisch Museum Grou

Mei tûzen fryske jongelju nei Praha

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Redactiemusea van de LC: het IMSGBM en de Verenigd Europa Collectie

Leeuwarder Courant Leeuwarden

It jonkje mei de tomahawk

Sybren van der Velde De Rottevalle

Twee verhalen, twee werelden

Fries Verzetsmuseum Leeuwarden

it Bûthúsbankje

Akkrumer verhalen vertellers van jong tot oud Akkrum

Het kwade wiif fan Hylpen

Marijke Griek Hindeloopen

Hoe de vrouw haar schoonmoeder wilde vergiftigen en andere verhalen

Sjoerdje Bourgonje Leeuwarden

Sssstt…! Hjir flústeret de tiid

Tresoar Schatkamer Leeuwarden

De belevenis van het openbaar vervoer”

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule

De Skoalle fan Eastermar

Sieta Tolsma Eastermar

Was Hidde Kat maar thuisgebleven…

Johan Krol Hollum

De ûngetiid yn It Lege Midden

Ultsje Hosper Ureterp

Myn ontdekkingstocht deur ’t Billând (100-1505)

Sytse Keizer Oude Bildtzijl

Hidde Kat, een walvisvaarder op de koopvaardij

Marjan Procee Hollum

Verhalen op eigen wijze gebracht door 10 vrijwilligers.

Museum Opsterlân Gorredijk

De rijksrietvlecht school

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

Bijzondere verhalen over het schrijverschap, de liefde en meer!

Atsje de Vries Dokkum

Schippers en schaatsen

Elfstedenhal Leeuwarden

Het Sint Odulphus Klooster en Kontraleafde

Warkums Erfskip Workum

Fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk

De Afûk Leeuwarden

Hoe Iepen Mienskip de wereld verovert!

Esmeralda De Vries Leeuwarden

Het Frysk Kostuum uit 1860

Baukje Oostra-van der Meulen Feinsum

De stille strijd van Mesereth (in Ethiopië)

japke de kraker- van abbema Leeuwarden

De wondere onderwaterwereld van het Duikmuseum Lemmer

Duikmuseum Lemmer Lemmer

Beleef het Verhaal van Heerenveen

Heerenveen Museum Heerenveen

Schrijven naar (t)huis

Het Schoolplatenmuseum Deinum Deinum

Een kijkje achter de schermen

Openluchtmuseum De Spitkeet Harkema

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20×18 in 2018

Henk Dillerop Leeuwarden

Wytse en ik

Coby Kruis Heeg

“Opnieuw geboren worden” verhaal over de indrukwekkende renaissance doksaal van Easterein

André Christiaan Vink Easterein

sterke ferhalen en kroechferhalen út Marrum

Herberg Godot Marrum

Wereldverhalen

Siepie Blom Drachten

Wereldsproken

Jaap Hammer Leeuwarden

Opening activiteit Woudagemaal

Fred Veenstra Lemmer

Pearelstje fan Fryslan Sudwest een lied over Piaam

Antoinette Groeneveld-Dijkstra Piaam

Mijn allereerste prijs

Studio 44 Dokkum

Mijn fiets/kampeerreis naar Rome

Sjoerd Oostra Feinsum

Foppes geheim

Marianne Fortuin Leeuwarden

Mamushka Varenka en Schoenen gaan op pad…

Peter Lems Leeuwarden

Earste besite museum

Durk Durksz Joure

Jaap (93) en de proppesjitter

Het vlasmuseum Ee

Het verloren huwelijk van Eduard en Bea

Nynke Koster en Sijtse Keekstra Leeuwarden

Verhalen op de molen

Cooperatie Kattinga Makkinga

Het bakje van Beitske

Aly van der Mark Leeuwarden

Humor oan de Burgumer Achterwei

Klaas R. Henstra Burgum

Het gekleurde verhaal van de stoker en de machinist

Modelspoor Museum Sneek

Op de vlucht

Het Schuilkerkje Pingjum

Hat heit wolris ferstân sjoen? In boekje mei 80 verhalen fan Etie Pasma!

Etie Pasma Hijum

Verhalen uit de mienskip

Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek Witmarsum

Herre

Elske De Wall Leeuwarden

Liwwadden in de jaren 60 en 70 (Beter langharig…)

Piet van der Wal Leeuwarden

Oan’t de oare kear!

Leny Dijkstra-de Vries Noardburgum

Berucht kruispunt in Wolvega

Christine Mulder Wolvega

Familiekast

Matsje Wijtsma Rinsumageest

Fryslân hjoed en juster

Gerben Rypma Stichting Blauwhuis

Walvissen, walvisvaart en alles wat Ameland daarmee verbindt. Een reeks bijzondere vertellingen……….

Irma Marinus Hollum

It ferhaal fan Omke Bram

Gudula van Beem Wommels

Verhalen over de wonderbaarlijke kanten van het mens zijn.

Loeklouise Looman Steggerda

De grote griffioenroof

Josephina Bakker Wolvega

Westergeest en de natuur

Renze de Jager Westergeest

De skriuwer foar it doarpsbelang

Inne Bilker Holwerd

het spook van Firdgum

Yeb Hettingamuseum Firdgum

Het verhaal achter de schaats

Het Schaatsmuseum Hindeloopen

it Bûthúsbankje

Akkrumers van jong tot oud Akkrum

De vleesgeworden Doortje Ponne, een verre achternicht vertelt.

Jeanet de Jong Hollum

Verhalen zonder vitrines

De Schierstins Feanwâlden

Snie, stoarm en kjelt in ’79

Fokke de Boer Leeuwarden

Ald moleark.

Simon Jellema IJlst

Verhalen over bijen en vissen

Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden

‘Het harmonium van mijn Beppe’

Tjeerd Van der Meer Leeuwarden

Ferhalen en muzyk yn tsjerke

Reina Rodina Tietjerk

Kroech ferhalen

Ronald van der Molen Drachten

De orginele James Bond

Jan-Kees Geersing Leeuwarden

’t Behouden Waard

Museum 't Behouden Huys West-Terschelling

Over witjes, roefjes, doodsbaren en zeemanssouvenirs…

Fries Scheepvaart Museum Sneek

Zal zij ‘ja’ zeggen????

Hannemahuis Harlingen

Moord in Jannum

Kerkmuseum Jannum Jannum

Het is een wonder, een “nieuw” hart.

Reny Boersma Bolsward

In gewoane kompetysjejûn

Biljertferiening It Blauwe Krytsje Alde Leie

Wonen in de stad tussen de stenen maar dol op groen?

Tieneke Clevering Leeuwarden

de Tigchelaars van Kimswerd e.o

Jos Tichelaar Kimswerd

Voorproefje Hidde Dirks Kat jaar 2018 Ameland

Natuurcentrum Ameland Nes

Bandoeng – Leeuwarden

Magriet Kemper en Froukje Reitsema Leeuwarden

Douwe Egberts bedenkt een spaarsysteem en andere verhalen over de Jouster industrie

Museum Joure Joure

De State in avondsfeer: vrijwilligers vertellen

Dekema State Jelsum

Mediagekte Elfstedentocht 1997

Marlise Vroom Leeuwarden

Het boek Guilt Edged en een Singer sportwagen

Het Andere Museum Leeuwarden

Van oud zilver tot oud papier

Peter Schoen Heerenveen

Hoe een parachute uit de tweede wereldoorlog een doopjurkje werd

Het Andere Museum Leeuwarden

Welkom in Museum Houtstad IJlst!

Houtstad IJlst IJlst

Rariteiten in mijn wekkerverzameling

Klaas Snijder Leeuwarden

Ronja

Antsje van der Zee Leeuwarden

Een vierkant verhaal

Museum Belvedere Oranjewoud

De kleasters fan Starum en Himmelum

Auke Bule Workum

Wederopstanding van H.D. Kat, de geboorte van een inspirerend project

Dolph Kessler Hollum

Op redens oer

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Jan en Jel en ‘de Poep’.

Skûtsjemuseum Earnewald

Uniastate – Bears

Uniastate Bears Bears

Marijke Jansz van der Zee

Carolyt Koops Leeuwarden

Het prachtige Epemastate in Ysbrechtum

Epemastate Ysbrechtum

Stro

Luciënne Ooijman Leeuwarden

Het koningsduo land en water

Jos van Langen Leeuwarden

Fries Museum, geopend voor iedereen

Fries Museum Leeuwarden

Bidlersstien op é Slachte

Museum it Tsiispakhûs Wommels

“schippers en schaatsers”

Age Veldboom Earnewald

Ferhaletocht deur St.-Anne

Bildts Aigene Sint Annaparochie

Harlingen: Bakermat van Fries Aardewerk

Rikus Oswald Harlingen

Een bijzonder drankje

Boomsma Beerenburg Museum Leeuwarden

Een schaatsmuts uit de winkel van Reinier Paping

Willem Feijten Easterein

Ik kan niet zingen.

Joke Schilling IJlst

De dromen van een honderdjarige

Museum Hindeloopen Hindeloopen

“Ús mem – in libben.”

Peter Visser Nieuwehorne

Verscheurd Verleden

Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

“De rode dorpen”, “het rode gevoel” en “de rode trots”

Museum 't Wâldhuske Houtigehage

Op de stoel van mijn vader

Joop Mulder Bolsward

De overtocht van de sterke Yerke

Natuurmuseum CNL West-Terschelling

Zuid-Koreaanse hoofdprijs in Art-Hotel Oosterwolde

Hanneke van Kammen Oosterwolde

Tony “Indian” Leenes vertelt

Indian Motorcycle museum Lemmer

Het Huis met de Geesten

Willem Jongsma Twijzel

De verloren identiteit van Fryslan

Eddie Oppedijk Makkum

Van een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken in Wijnaldum

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Wijnaldum

Lemsters en Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal: “Us Stoomgemaal”  

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer

De rode koffer

Minke Stoer Leeuwarden

Dopers kwartetten

Tori Kelly Leeuwarden

Een koffer vol vergeten herinneringen

Sytske Wille-Engelsma Heerenveen

Dierennamen die gebruikt worden in een molen

Korenmolen De Hoop Sumar

Griekse mythologie in Fochteloo

Centrum voor Prentkunst stichting Nobilis Fochteloo

Douwe Kootstra vertelt in Bibliotheek Buitenpost

Atsje de Vries Buitenpost

Het Kollumer Oproer

Het Kollumer Museum “Mr. Andreae” Kollum

Ameland en de walvisvaart: van Hidde Dirks Kat tot de allerlaatste walvisvaarder.

Museum Sorgdrager Hollum

Coulonhûsferhalen: wittenskippers oan it wurd

Fryske Akademy Leeuwarden

FC Nostalgia

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Eekschillen en Lysterfangen

Bezoekerscentrum Mar en Klif Sabine Boode Oudemirdum

Verhalen uit de ijstijd

Het IJstijdenmuseum Buitenpost

Terug naar 17e eeuws Spitsbergen, door de lens van een camera

Danielle Celie Hollum

Drie fascinerende verhalen en open huis op Kornwerderzand

Kazematten Museum Kornwerderzand

De klok moat werom

Ad Vromans Gorredijk

Van klein tot wereldbedrijf C&A

Modelspoor Museum Sneek

Sint Michael, schutspatroon van Harlingen

Hannemahuis Harlingen

’t Bildt, dat klaine plakky grônd

Aerden Plaats Oude Bildtzijl

Historie autocross van Friesland tot in heel Europa

Hendrik van der Veen Noardburgum

Beurtvaart: tussen barometer en brugopening

Museumhaven Leeuwarden Leeuwarden

De toekomst heeft een staartje

Frieda Hiemstra Westergeest

Volmaakte imperfectie

Museum Drachten Drachten

Bewonder het Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

Het verhaal achter de dingen

Het Trompshuys Oost-Vlieland

De Fryske hynders fan “Stoeterij Bosksicht”

Sjoerd Meekma Rijs

Boekje Bus fol Ferhalen

Johannes Kramer en Anne Hettinga Leeuwarden

Het vergaan van een loodsschoener, een dramatisch ongeluk boven de eilanden

Jacob Kieiwied Hollum

Ja, ik wil

Sjoeke van Wessel van der Giesen Jelsum

Zeilen

Marian Woestenburg Oost-Vlieland

Het geheim van Talma

Gemeentemuseum Hannemahuis Harlingen

It ferhaal fan de kleuren

Ruurd Walinga Leeuwarden

De Friese militair vertelt

Theo van der Zanden Joure

Bijzondere verhalen van de Sneker Waterpoort

Fries Scheepsvaart Museum Sneek

De stadsvertellers van Dokkum

Museum Dokkum Dokkum

Het bijzondere leven van Jan en Jel Sytema op ‘De Poep’ ( De Jonge Jan )

Harm de Vlas Earnewald

Mijn kano uit Colombia

Steven Sterk Tjalleberd

Hemel & Hel, parabel van de lange lepels

Janou Sipsma Nijeberkoop

Over neonletters en talenrijkdom

Tim Etchells + Team Lân fan taal Leeuwarden

Muziek en verschillende verhalen van de Alpefries. Verzoeknummers.

Rob Faltin du Jardin Leeuwarden

Herinneringen aan mijn vader aan boord

Mieke Bouwens Gytsjerk

Eend en de Ooievaar

Xavière Kolk Leeuwarden

De erfenis

Manon Borst Franeker

Iene miene mutte tien pond grutter

Museum De Grutterswinkel Leeuwarden

Het paaltje van Oosterlittens

Pieter Hoekstra Leeuwarden

Wonderdokters en duivelbanners

Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost

Barnum en Bailey en De schutting

Margreet Egberts Leeuwarden

Shelama

Baudina Dooper Sneek

Vier warme winterverhalen uit Waadhoeke

Theater de Koornbeurs Franeker

Een beetje vreemd maar toch anders

Oudheidkamer Wolvega Wolvega

Het verhaal van Titus Brandsma

Titus Brandsma Museum Bolsward

De rike en de earme man

J. De GRAAF Sneek

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed Leeuwarden

Ûnderweis

Johan Anema Franeker