Filter op:

Volmaakte imperfectie

Museum Drachten Drachten

De muts, een moeder vertelt over haar zoon die op walvisvangst gaat

Aukje van Dijk Hollum

Drie fascinerende verhalen en open huis op Kornwerderzand

Kazematten Museum Kornwerderzand

De rode koffer

Minke Stoer Leeuwarden

Mamushka Varenka en Schoenen gaan op pad…

Peter Lems Leeuwarden

Griekse mythologie in Fochteloo

Centrum voor Prentkunst stichting Nobilis Fochteloo

Moord op de Goddeloze Singel?

Wiebe Pietersma Leeuwarden

warme winteravond vertellingen over onze wonderbaarlijke aarde

Mineralogisch Museum Grou

Verscheurd Verleden

Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Freule van Swinderen en Frau Gaaikema

Bezoekerscentrum Mar en Klif   Oudemirdum

Wonderdokters en duivelbanners

Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost

Bewonder het Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

Zuid-Koreaanse hoofdprijs in Art-Hotel Oosterwolde

Hanneke van Kammen Oosterwolde

Een tegel met een duister verleden

Museum Klooster Claercamp Rinsumageest

Zal zij ‘ja’ zeggen????

Hannemahuis Harlingen

Het Huis met de Geesten

Willem Jongsma Twijzel

Ferhûzing, it túnhûs, merke, pake as supporter

Kees Tholen Wergea

Jan en Jel en ‘de Poep’.

Skûtsjemuseum Earnewald

Het verloren huwelijk van Eduard en Bea

Nynke Koster en Sijtse Keekstra Leeuwarden

De erfenis

Manon Borst Franeker

‘Het harmonium van mijn Beppe’

Tjeerd Van der Meer Leeuwarden

“Ús mem – in libben.”

Peter Visser Nieuwehorne

It jonkje mei de tomahawk

Sybren van der Velde De Rottevalle

De ûngetiid yn It Lege Midden

Ultsje Hosper Ureterp

Muziek en verschillende verhalen van de Alpefries. Verzoeknummers.

Rob Faltin du Jardin Leeuwarden

Hoe een parachute uit de tweede wereldoorlog een doopjurkje werd

Het Andere Museum Leeuwarden

Barnum en Bailey en De schutting

Margreet Egberts Leeuwarden

Hat heit wolris ferstân sjoen? In boekje mei 80 verhalen fan Etie Pasma!

Etie Pasma Hijum

Herinneringen aan mijn vader aan boord

Mieke Bouwens Gytsjerk

Ja, ik wil

Sjoeke van Wessel van der Giesen Jelsum

Het boek Guilt Edged en een Singer sportwagen

Het Andere Museum Leeuwarden

De avond van 2018 verhalen

Bibliotheek Drachten Drachten

it Bûthúsbankje

Akkrumer verhalen vertellers van jong tot oud Akkrum

Humor oan de Burgumer Achterwei

Klaas R. Henstra Burgum

Foppes geheim

Marianne Fortuin Leeuwarden

Trouwen over de puthaak!

Openluchtmuseum De Sûkerei Damwâld

Opening activiteit Woudagemaal

Fred Veenstra Lemmer

Was Hidde Kat maar thuisgebleven…

Johan Krol Hollum

Bijzondere verhalen van de Sneker Waterpoort

Fries Scheepsvaart Museum Sneek

Jaap (93) en de proppesjitter

Het vlasmuseum Ee

Het verhaal van Titus Brandsma

Titus Brandsma Museum Bolsward

Van klein tot wereldbedrijf C&A

Modelspoor Museum Sneek

Ruurd Wiersma komt tot leven

Ruurd Wiersma Hus Burdaard

De vleesgeworden Doortje Ponne, een verre achternicht vertelt.

Jeanet de Jong Hollum

Dierennamen die gebruikt worden in een molen

Korenmolen De Hoop Sumar

Verhaal uit de Edda: De dood van Balder

Watze van Dijk Easterein

Snie, stoarm en kjelt in ’79

Fokke de Boer Leeuwarden

Een beetje vreemd maar toch anders

Oudheidkamer Wolvega Wolvega

Douwe Egberts bedenkt een spaarsysteem en andere verhalen over de Jouster industrie

Museum Joure Joure

Een koffer vol vergeten herinneringen

Sytske Wille-Engelsma Heerenveen

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20×18 in 2018

Henk Dillerop Leeuwarden

Over witjes, roefjes, doodsbaren en zeemanssouvenirs…

Fries Scheepvaart Museum Sneek

Welkom in Museum Houtstad IJlst!

Houtstad IJlst IJlst

Coulonhûsferhalen: wittenskippers oan it wurd

Fryske Akademy Leeuwarden

Het Sint Odulphus Klooster en Kontraleafde

Warkums Erfskip Workum

Earste besite museum

Durk Durksz Joure

De stille strijd van Mesereth (in Ethiopië)

japke de kraker- van abbema Leeuwarden

Ameland en de walvisvaart: van Hidde Dirks Kat tot de allerlaatste walvisvaarder.

Museum Sorgdrager Hollum

Terug naar 17e eeuws Spitsbergen, door de lens van een camera

Danielle Celie Hollum

Het verhaal achter de dingen

Het Trompshuys Oost-Vlieland

Rondleiding Schatten van het Stadhuis en 2018 / Treasures of the City Hall and 2018 Tour

Stadhuis Leeuwarden Leeuwarden

De orginele James Bond

Jan-Kees Geersing Leeuwarden

Dokkie; het monster van het Spoordok…..

John Ebink Sneek

Ik stond er bij en keek er naar

Harry Stinis Leeuwarden

Ferhalen en muzyk yn tsjerke

Reina Rodina Tietjerk

De Friese militair vertelt

Theo van der Zanden Joure

Een schaatsmuts uit de winkel van Reinier Paping

Willem Feijten Easterein

Pearelstje fan Fryslan Sudwest een lied over Piaam

Antoinette Groeneveld-Dijkstra Piaam

De belevenis van het openbaar vervoer”

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule

Het geheim van Talma

Gemeentemuseum Hannemahuis Harlingen

Ferhaletocht deur St.-Anne

Bildts Aigene Sint Annaparochie

De rike en de earme man

J. De GRAAF Sneek

Douwe Kootstra vertelt in Bibliotheek Buitenpost

Atsje de Vries Buitenpost

Hoe een klein bruin mannetje burgemeester in Fryslân werd

Tjeerd van der Zwan Heerenveen

De Fryske hynders fan “Stoeterij Bosksicht”

Sjoerd Meekma Rijs

Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Poptaslot Heringastate Marsum

it thé-húske fan frou Banga en de rjeameleppel

Jeanette Westra en Frâns Visser Franeker

Bijzondere verhalen over het schrijverschap, de liefde en meer!

Atsje de Vries Dokkum

In vrijheid grootgebracht

Manny de Haan Drachten

Rariteiten in mijn wekkerverzameling

Klaas Snijder Leeuwarden

Shelama

Baudina Dooper Sneek

Hemel & Hel, parabel van de lange lepels

Janou Sipsma Nijeberkoop

Historie autocross van Friesland tot in heel Europa

Hendrik van der Veen Noardburgum

Oan’t de oare kear!

Leny Dijkstra-de Vries Noardburgum

Boekje Bus fol Ferhalen

Johannes Kramer en Anne Hettinga Leeuwarden

De verloren identiteit van Fryslan

Eddie Oppedijk Makkum

Wonen in de stad tussen de stenen maar dol op groen?

Tieneke Clevering Leeuwarden

Zoek en gij zult vinden

't Kiekhuus Wolvega

Kantje Boord

Geert Postma Westergeest

Wytse en ik

Coby Kruis Heeg

Op de vlucht

Het Schuilkerkje Pingjum

Het Kollumer Oproer

Het Kollumer Museum “Mr. Andreae” Kollum

Zeilen

Marian Woestenburg Oost-Vlieland

Berucht kruispunt in Wolvega

Christine Mulder Wolvega

Kajuitpraat

Meijer Motoren Museum St Jacobiparochie

It ferhaal fan Allingawier

Het Friese Museumdorp Allingawier

Verhalen op de molen

Cooperatie Kattinga Makkinga

De dromen van een honderdjarige

Museum Hindeloopen Hindeloopen

The God of Sun is always with me

Sargon Riadh Leeuwarden

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed Leeuwarden

De wondere onderwaterwereld van het Duikmuseum Lemmer

Duikmuseum Lemmer Lemmer

FISKERIJ – Oerlibje yn wiete wetterwrâld fan Alde Feanen

It Earmhûs Museum Warten Warten

Westergeest en de natuur

Renze de Jager Westergeest

Een kijkje achter de schermen

Openluchtmuseum De Spitkeet Harkema

Avond van de Vriendschap (meerdere verhalen en vertellers)

Simon Vuyk Vuyk en CO Harlingen

Het geheim van de zilveren munt

Museum De Korenaar Sexbierum

“Opnieuw geboren worden” verhaal over de indrukwekkende renaissance doksaal van Easterein

André Christiaan Vink Easterein

Eekschillen en Lysterfangen

Bezoekerscentrum Mar en Klif Sabine Boode Oudemirdum

De Skoalle fan Eastermar

Sieta Tolsma Eastermar

De Japanse nachtegaal

Sietske Ypenga-keulen Easterein

Het gekleurde verhaal van de stoker en de machinist

Modelspoor Museum Sneek

Het vergaan van een loodsschoener, een dramatisch ongeluk boven de eilanden

Jacob Kieiwied Hollum

Een doopsgezinde schoolmeester en een gestrande walvisvaarder

Sibrand Martens Hollum

Harlingen: Bakermat van Fries Aardewerk

Rikus Oswald Harlingen

Hoe de vrouw haar schoonmoeder wilde vergiftigen en andere verhalen

Sjoerdje Bourgonje Leeuwarden

Hidde Kat, een walvisvaarder op de koopvaardij

Marjan Procee Hollum

De kam en het kleine meisje in de kerk

Wietske Lycklama à Nijeholt Langezwaag

Over walvissen en over-winteringen, historische speurtocht walvisvaart

Ingrid Biesheuvel Hollum

INTERACTIEF
Waar jou levenspad een nieuwe weg inslaat als gevolg van een keuze van een ander
INTERACTIEF

Harry van der Velde Houtigehage

De kleasters fan Starum en Himmelum

Auke Bule Workum

Mijn fiets/kampeerreis naar Rome

Sjoerd Oostra Feinsum

Verhalen van en over Jopie!

Jopie Huisman Museum Workum

Beurtvaart: tussen barometer en brugopening

Museumhaven Leeuwarden Leeuwarden

Het geheim van de Hannekemaaiers

Modelspoor Museum Sneek

Twee verhalen, twee werelden

Fries Verzetsmuseum Leeuwarden

Schrijven naar (t)huis

Het Schoolplatenmuseum Deinum Deinum

de Tigchelaars van Kimswerd e.o

Jos Tichelaar Kimswerd

Eend en de Ooievaar

Xavière Kolk Leeuwarden

Dopers kwartetten

Tori Kelly Leeuwarden

Moord in Jannum

Kerkmuseum Jannum Jannum

Van oud zilver tot oud papier

Peter Schoen Heerenveen

Het bijzondere leven van Jan en Jel Sytema op ‘De Poep’ ( De Jonge Jan )

Harm de Vlas Earnewald

Fries Museum, geopend voor iedereen

Fries Museum Leeuwarden

Sssstt…! Hjir flústeret de tiid

Tresoar Schatkamer Leeuwarden

Verhalen uit de ijstijd

Het IJstijdenmuseum Buitenpost

Herre

Elske De Wall Leeuwarden

Vier warme winterverhalen uit Waadhoeke

Theater de Koornbeurs Franeker

Op redens oer

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Bandoeng – Leeuwarden

Magriet Kemper en Froukje Reitsema Leeuwarden

It ferhaal fan de kleuren

Ruurd Walinga Leeuwarden

Voorproefje Hidde Dirks Kat jaar 2018 Ameland

Natuurcentrum Ameland Nes

Iene miene mutte tien pond grutter

Museum De Grutterswinkel Leeuwarden

Het Frysk Kostuum uit 1860

Baukje Oostra-van der Meulen Feinsum

Uniastate – Bears

Uniastate Bears Bears

het spook van Firdgum

Yeb Hettingamuseum Firdgum

Op de stoel van mijn vader

Joop Mulder Bolsward

Verhalen op eigen wijze gebracht door 10 vrijwilligers.

Museum Opsterlân Gorredijk

Tony “Indian” Leenes vertelt

Indian Motorcycle museum Lemmer

Sint Michael, schutspatroon van Harlingen

Hannemahuis Harlingen

Liwwadden in de jaren 60 en 70 (Beter langharig…)

Piet van der Wal Leeuwarden

Verhalen over de wonderbaarlijke kanten van het mens zijn.

Loeklouise Looman Steggerda

sterke ferhalen en kroechferhalen út Marrum

Herberg Godot Marrum

’t Bildt, dat klaine plakky grônd

Aerden Plaats Oude Bildtzijl

Myn ontdekkingstocht deur ’t Billând (100-1505)

Sytse Keizer Oude Bildtzijl

Het verhaal achter de schaats

Het Schaatsmuseum Hindeloopen

Het prachtige Epemastate in Ysbrechtum

Epemastate Ysbrechtum

De skriuwer foar it doarpsbelang

Inne Bilker Holwerd

Het ware verhaal van Marijke Meu

Bearn Bilker Kollum

Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Gjalt de Jong en Schelte Meinsma Leeuwarden

Kroech ferhalen

Ronald van der Molen Drachten

Het koningsduo land en water

Jos van Langen Leeuwarden

De man mei de gouden skonk.

Tjalling Janssen van (Boerderijrecreatie.nl) Delfstrahuizen

Over neonletters en talenrijkdom

Tim Etchells + Team Lân fan taal Leeuwarden

De goochelkist van mijn vader

Ritsko van Vliet Leeuwarden

Verhalen over bijen en vissen

Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden

De overtocht van de sterke Yerke

Natuurmuseum CNL West-Terschelling

Reisplanetarium

Henk Nieuwenhuis Franeker

It genot fan de weemoed

Hylke Speerstra Workum

Klompen yn it earmhûs

Klompen Museum Noardburgum

Verhalen uit de mienskip

Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek Witmarsum

Schippers en schaatsen

Elfstedenhal Leeuwarden

Duivelsdag op Groenland, een spannend avontuur

Janke Poortinga Hollum

Verhalen van Dr88888888

Museum Drachten Drachten

Fryslân hjoed en juster

Gerben Rypma Stichting Blauwhuis

Ald moleark.

Simon Jellema IJlst

It ferhaal fan Omke Bram

Gudula van Beem Wommels

De klok moat werom

Ad Vromans Gorredijk

Stro

Luciënne Ooijman Leeuwarden

De grote griffioenroof

Josephina Bakker Wolvega

Lemsters en Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal: “Us Stoomgemaal”  

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer

Het kwade wiif fan Hylpen

Marijke Griek Hindeloopen

“schippers en schaatsers”

Age Veldboom Earnewald

FC Nostalgia

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Een vierkant verhaal

Museum Belvedere Oranjewoud

De State in avondsfeer: vrijwilligers vertellen

Dekema State Jelsum

De geschiedenis van Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden

Nij Beets verhalen dorp

Openluchtmuseum It Damhûs Nij Beets

Marijke Jansz van der Zee

Carolyt Koops Leeuwarden

fjouwer fertellers fertelle…..

Hille Faber Workum

12 verhalen verbeeldt in 12 schilderijen en 12 kop en schotels

Jan Koopmans Leeuwarden

Het paaltje van Oosterlittens

Pieter Hoekstra Leeuwarden

Wereldverhalen

Siepie Blom Drachten

Het bakje van Beitske

Aly van der Mark Leeuwarden

“De rode dorpen”, “het rode gevoel” en “de rode trots”

Museum 't Wâldhuske Houtigehage

’t Behouden Waard

Museum 't Behouden Huys West-Terschelling

Beleef het Verhaal van Heerenveen

Heerenveen Museum Heerenveen

Verhalen zonder vitrines

De Schierstins Feanwâlden

Familiekast

Matsje Wijtsma Rinsumageest

De stadsvertellers van Dokkum

Museum Dokkum Dokkum

Walvissen, walvisvaart en alles wat Ameland daarmee verbindt. Een reeks bijzondere vertellingen……….

Irma Marinus Hollum

Fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk

De Afûk Leeuwarden

Ik kan niet zingen.

Joke Schilling IJlst

Op de koffie bij Van Balen

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker

Het is een wonder, een “nieuw” hart.

Reny Boersma Bolsward

Redactiemusea van de LC: het IMSGBM en de Verenigd Europa Collectie

Leeuwarder Courant Leeuwarden

Van een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken in Wijnaldum

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Wijnaldum

De toekomst heeft een staartje

Frieda Hiemstra Westergeest

In gewoane kompetysjejûn

Biljertferiening It Blauwe Krytsje Alde Leie

Een bijzonder drankje

Boomsma Beerenburg Museum Leeuwarden

Mijn allereerste prijs

Studio 44 Dokkum

Onze Pier in Rome

Pier Pander Museum Leeuwarden

Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Stiens

Mediagekte Elfstedentocht 1997

Marlise Vroom Leeuwarden

De rijksrietvlecht school

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

Verhalen in en uit het ‘Hert fan Fryslân’

Museum Hert fan Fryslân Grou

Wederopstanding van H.D. Kat, de geboorte van een inspirerend project

Dolph Kessler Hollum

Mei tûzen fryske jongelju nei Praha

Museum it Tsiispakhûs Wommels

it Bûthúsbankje

Akkrumers van jong tot oud Akkrum

Wereldsproken

Jaap Hammer Leeuwarden

Ronja

Antsje van der Zee Leeuwarden

Mijn kano uit Colombia

Steven Sterk Tjalleberd

GLAS
——
Mystiek
Verbindingen
Een Aanraking in de natuur

RIATITIA SPAANSTRA Hijlaard

Ûnderweis

Johan Anema Franeker

Oer stjerren, krûsen en tjerke

Museum Volkssterrenwacht Burgum Burgum

Bidlersstien op é Slachte

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Hoe Iepen Mienskip de wereld verovert!

Esmeralda De Vries Leeuwarden